Zapraszamy mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój

19 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

Od kilku miesięcy samorządy z powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego oraz oleskiego tworzące Subregion Północny Opolszczyzny pracują nad stworzeniem wspólnej Strategii rozwoju Subregionu na lata 2021-2030.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej wyznaczone zostały główne cele strategiczne, które wskazywać będą kierunki rozwoju całego Subregionu w kolejnych latach. Obejmują one:

WYMIAR SPOŁECZNY

Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług publicznych
Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury społecznej
Kierunek działań 1.2:  Nowoczesny system edukacji publicznej
Kierunek działań 1.3:  Dostępna i skuteczna administracja publiczna
Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych

WYMIAR GOSPODARCZY

Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
Kierunek działań 2.1: Wysoki poziom spójności i dostępności transportowej
Kierunek działań 2.2: Rozwinięta przedsiębiorczość
Kierunek działań 2.3: Rozwinięta i różnorodna oferta turystyczna

WYMIAR PRZESTRZENNY

Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka zasobami środowiska
Kierunek działań 3.1: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
Kierunek działań 3.2: Wysoka jakość środowiska
Kierunek działań 3.3: Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych

W ramach powyższych celów będziemy planować przyszłe działania i projekty. W związku z tym zapraszamy mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój.

Zgłaszane propozycje projektów muszą spełniać warunki projektu zintegrowanego, to znaczy:

  • być jednoznacznie nastawione na realizację konkretnego celu strategicznego;
  • mieć wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy Partnerstwa;
  • być projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
  • deklarować wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy obejmujący wszystkich zaangażowanych parterów.

Projekty i pomysły na wspólne działania można zgłaszać za pomocą załączonego formularza , w terminie od 16.01.2023 r. do 31.01.2023 r., na adres: biuro@polnocnysubregion.pl .

Zapraszamy do aktywności! Razem możemy tworzyć przyszłość miejsca, w którym żyjemy!"

Formularz dostepny w linku https://namyslow.pl/4961/802/zapraszamy-mieszkancow-liderow-spolecznych-organizacje-pozarzadowe-i-wszystkie-osoby-do-podzielenia-sie-swoimi-pomyslami-na-rozwoj.html

Czytaj również